Афера за милиони! Печал­ба, за които и Джи Пи груп би мечтала! С гърба на бившия главен архитект на община Благоевград, Васил Тинчев, политическият лобист и и местен парламентарист, об­щинският съветник Андон Тодоров е правил милиони. Топ Преса се добра, до сиг­налът на община Благоев­град, до ДАНС, МВР и проку­ратурата срещу порочната схема. А тя се оказва меко казано мащабна, на фона на дребните скандали, какъв­то е този с апартамента на Цветан Цветанов, например. Фактите говорят!

Бившият вече главен арх. Васил Павлов Тинчев бе на­казан с на­ка­за­ние – Дис­циплинар­но наказание „Уволнение“. Арх. Тинчев заемаше длъжността „Гла­вен архитект“ на община Благоевград от средата на 2012 г. до датата на дисци­плинарното му уволнение. Заповедта за налагане на Дисциплинарното наказа­ние „Уволнение“ е издадена въз основа на събрани дан­ни, след получен сигнал от 11.12.2018 г. от Райко Сте­фанов Зашев, за извършва­не на строеж в нарушение на действащите правила и нормативи за застрояване. В сигнала Зашев сочи, че във връзка с издадено от арх. Тинчев Разрешение за строеж с №241/12.10.2018 г. е поискал да се запознае със същото, като изрично му е отказано, поради лип­са на интерес. В сигнала си Зашев още сочи, че архи­тектът му заявил, че не е в негов интерес обжалването на издаденото строително разрешение, тъй като ползи­те от променени височини и намалени отстояния ще бъ­дат взаимни, т.е. и за Зашев. В сигнала Зашев твърди, че арх. Тинчев го е убеждавал „всячески“ да не обжалва строителното разрешение, поради което логично си за­дава въпроса чий интерес брани арх, Тинчев – общест­вения интерес на граждани­те или интереса на отделни лица и фирми, които биха се облагодетелствали от дейст­вията му. Пише в сигнала си кметът Камбитов.

ПОСТЪТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪ­ВЕТНИК ТОДОРОВ – БИЗНЕС ЗА МИЛИОНИ?

ЩЕ ПО­ДАДЕ ЛИ ОСТАВКА АНДОН ТО­ДОРОВ

Схемата е ясна. Цел­та е една – реализиране на имотна облага, посред­ством незаконосъобразно завишаване на разгърната­та застроена площ на стро­ежа с приблизително 120 кв. м, без площта на кулите, съ­ответно придобиване на по- голяма печалба за инвес­титора и заинтересованите лица. Печалбата е в размер около 180 000 лева, изчисле­на при средна пазарна стой­ност 1500 лева на кв. м.

Във връзка с налагане на дисциплинарното наказа­ние са установени и до­пълнителни факти, съотносими към случая.

По силата на нотариален акт за учредя­ване на право на строеж /суперфиция/ №190, том I, рег. №2565, дело №171/2018 г., издаден на 07.11.2018 г., Мария Зашева, Татяна Зашева, Златка За­шева учредяват в полза на „Аруба груп“ ЕООД, предста­влявана от Андон Йорданов Тодоров и на Васил Павлов Тинчев право на стро­еж върху същия имот, за който са одобрени ин­вестиционни проекти и е издадено Разрешение за строеж от Главния ар­хитект на Общи­на Благоевград №241/12.10.2018 г., при изчерпателно посочено разпределение на обектите за изграждане – 8 броя апартаменти за Андон Тодоров и 1 бр. апартамент, ведно с мазе за арх. Васил Тинчев. Прави впе­чатление, че за „възмездното пра­во на строеж“ цена не е посочена.

Към момента на прехвърляне на ограничените вещни права вър­ху имота, двама от суперфициерите заемат публична длъжност – Андон Йорданов Тодоров е общински съвет­ник в Об­щин­ски съвет Бла­гоев­град, ман­дат 2015-2019, а Васил Тинчев заема по слу­жебно правоот­ношение длъж­ностга „Главен архитект“ на Община Бла­гоевград. Към момента на извършване на сделката, издаденото разрешение за строеж не е влязъл в сила администрати­вен акт, въпре­ки направено­то отбелязване отново от Глав­ния архитект Васил Тинчев, че последното е влязло в сила на 29.10.2018 г.

Разрешение­то за строеж влиза в сила след изтича­не на срока за обжалване от заинтересова­ните страни. Срокът тече от момента на уведомяването им. Видно от събраната ад­министративна преписка е, че същото не е връчено на всички заинтересовани страни, а само на две от тях – собствениците на недвижи­ мия имот, предмет на про­ектиране. Същото е извър­шено от Главния архитект съзнателно и в разрез със закона…

В същото време, възло­жител и инвеститор на раз­решения строеж се явява „Аруба груп“ ЕООД, предста­влявано от Андон Йорданов Тодоров – общински съвет­ник в Общински съвет Бла­гоевград, който се намира в близки отношения със за­емалия длъжността „Главен архитект“ арх. Васил Тинчев. Именно дружеството се е за­дължило да изгради жилищ­ната сграда по одобрения от Тинчев проект. В хода и на дисциплинарното производ­ство Тинчев признава това обстоятелство, което се ус­тановява и от звуков файл, записан при протоколиране на заседанието на Дисци­плинарния съвет, както и от интервю, дадено за вестник „Струма“ и отразено в бр. 29 от 04.02.2019 г. В цитирано­то интервю самият арх. Тинчев зая­вява „ че работим от много години в партньор­ство….“, имай­ки предвид общинския съветник Ан­дон Тодоров.

Всичко това е проверено от ДАНС и видно от доку­мента който публикуваме, констатира че това са реал­ни престъпления. На преден план ярко изпъкват близки­те отношения между Васил Тинчев и общинския съвет­ник Андон Тодоров, за които никой от двамата не отрича. В хода на дисциплинарното производство Васил Тинчев открито заяви, че се намира в близки отношения със съ­ветника Тодоров.

Вчера оказа се по същи­те скандални факти Васил Тинчев, беше привикан в КОНПИ, където също теме разследва­не по казуса. В МВР и про­куратурата също тече разслед­ване. Въ­проса е какво още пра­ви афе­ристът Тодоров в общинския съвет на град Благоевград и политиката като цяло. Защо по темата се мълчи? Защо така нарече­ните опозиционери Злата Ризова, Калоян Хан­джийски и др. се правят на слепи и неми по казу­са с най – голе­мия АПАР­ТАМЕНТ ГЕЙТ В БЪЛГА­РИЯ?

ТЕМАТА ПРОДЪЛЖАВА В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ!

» КАКВИ СА ПЕЧАЛБИТЕ В МИЛИОНИ ОТ АПАРТА­МЕНТГЕЙТ – БЛАГОЕВ­ГРАД: ТИНЧЕВ – ТОДОРОВ?

» ПРЕХВЪРЛЯЛ ЛИ Е ДЪЛГОВЕ ТОДОРОВ НА ПОКОЙНИЯ СИ БРАТ И ИМА ЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА ТОВА?

» МЕДИЙНАТА КАЛНА КАМПАНИЯ НА САЙТОВЕ­ТЕ НА ТОДОРОВ – КОЙ И ЗАЩО?

ОЧАКВАЙТЕ!

Вестник “ Топ Преса “

loading...

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук